ސުޕަވައިޒަރ (Supervisor)

HDC(161)-HRM/IU/2023/278
Male
13500
25/05/2023
01/06/2023 14:00
Expired

މަސައްކަތު ގަޑި: ޝިފްޓް ޑިއުޓީ


ތައުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ:

 • އޯލެވެލް ފެންވަރު ހުރުމާއިއެކު މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 2 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން. (ނުވަތަ)
 • އަސާސީ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު ހުރުމާއިއެކު، މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 4 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން.


މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

ސުޕަވައިޒަރުގެ އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން.


މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް: 

 • ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފާޔާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ސެކްޝަންގެ އެންމެހާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
 • މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯރޓް ޝެކްޝަންގެ އިސްވެރިޔާއަށް ރިޕޯރޓްކުރުން.
 • މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި ޓޫލްސް ފަދަ ތަކެތި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހޯދުމާއި އަދި އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުން.
 • މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ދިމާވާ އެކިކަހަލަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި އަދި މިފަދަ މައްސަލަތައް ސެކްޝަނުގެ އިސްވެރިޔާއަށް ރިޕޯރޓްކުރުން.
 • މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަށް އެޅުން.


ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ހުރުން އެދެވިގެންވާ އިތުރު ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން:

 • މަސައްކަތްތައް އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ކުރުމާއި މީހުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން. 
 • މަސައްކަތްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް ނިންމުމާއި ގަޑިއަށް ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު ކުރުން.
 • ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ އަދި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެފަދަ ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ހުރުން.
 • ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭ މީހެއް ކަމުގައިވުން.


މުސާރަ: 13،500.00ރ 

އިތުރުގަޑި: އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.


ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް:

 • އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ އަދި ލައިސަންސް ކާޑު ކޮޕީ
 • ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ
 • ކުރިން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގައި އުޅުނުކަމުގެ ލިޔުން
 • ސީވީ


އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3353535 އަށް ގުޅާލައްވާ.